Geerweg 57 Ter aar

Algemene voorwaarden

Bestellen bij de online winkel van de Berkshire Butcher

Handig: online kopen en bestellen bij de Berkshire Butcher online shop, want de meeste artikelen kun je online bestellen, op het moment dat jou het beste uitkomt. De online winkel van de Berkshire Butcher is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week open. Je kunt je online bestelling op 3 manieren ontvangen:

-Afhalen op The Butchersfarm, Ter Aar (donderdag- vrijdag)

– Afhalen op één van onze markten (Haarlem, Amsterdam of Puremarkt).

– Laten bezorgen (vanaf € 50,-).

 

Betalen bij de Berkshire Butcher

Bij de Berkshire Butcher kunt u veilig online betalen. Voor online betalingen maken wij gebruik van het beveiligde betaalsysteem van IDEAL.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Betalen bij de Berkshire Butcher kan via:

– iDEAL (Nederland).

– Overmaken via bank.

– Contant & Pin betaling bij afhalen op één van onze markten.

Direct veilig online betalen met iDEAL(Nederland)

Betalen via IDEAL is extra veilig omdat uw rekeninggegevens altijd afgeschermd blijven wanneer u online betaalt. iDEAL is momenteel de meest gebruikte betalingsmethode voor online aankopen in Nederland. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Als internetbankierder bij Postbank, Rabobank, ABN AMRO of SNS Bank kunt u direct gebruik maken van iDEAL. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van de specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Het bedrag wordt direct van uw betaalrekening afgeschreven, zodat we direct kunnen beginnen met het verwerken van de bestelling.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Berkshire Butcher zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Berkshire Butcher worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Berkshire Butcher ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Berkshire Butcher zijn vrijblijvend en Berkshire Butcher behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Berkshire Butcher. Berkshire Butcher is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Berkshire Butcher dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling of via iDEAL telebankieren. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Berkshire Butcher.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Berkshire Butcher bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Berkshire Butcher.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Berkshire Butcher opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal de Berkshire Butcher u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Berkshire Butcher over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen teruggestort.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De levering zal maximaal 2 keer worden aangeboden door pakketdienst. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Berkshire Butcher verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. / Recht van retour

6.1 Omdat wij werken met vers producten, nemen wij geen retouren aan.

6.2 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, neem in dat geval direct contact op met de Berkshire Butcher, telefoon: +31(0) 651270262 dan komen wij er vast samen uit.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Berkshire Butcher, is de Berkshire Butcher niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de Berkshire Butcher.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Berkshire Butcher ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Berkshire Butcher gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Berkshire Butcher kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan de Berkshire Butcher schriftelijk opgave doet van een adres, is Berkshire Butcher gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de Berkshire Butcher schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 10. Auteursrecht / Copyright

10.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn, zijn auteursrecht en copyright van toepassing. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografie op basis van het auteursrecht ten strengste verboden.

Wil je graag meer informatie

WhatsApp

Stuur een berichtje en krijg snel antwoord

Mail

Mail je vraag of vragen en wij mailen binnen een werkdag terug!

Telefoon

Bel ons op 06-51270262 (helaas zijn wij niet altijd in de mogelijkheid om de telefoon op te nemen)